Statutter

Bergensbaneløpets statutter er Stafettkomiteenes felles regler og er gjeldende under hele arrangementet. Som løper, funksjonær og supporter er du selv ansvarlig for at du følger disse. Statuttene ble sist oppdatert på Stafettkomiteenes høstmøte 2023.

 

§1

Deltakerne på stafetten skal være heltidsstudenter, eller ta minimum 15 studiepoeng. Hver skole får en kvote på 5 løpere som tar 7.5 studiepoeng det gjeldene semesteret tilknyttet et studieløp ved NHH Bergen eller ved Handelshøyskolen BI Oslo inklusive innveksling/utvekslingsstudenter. I tillegg har forelesere og ansatte i administrasjonen rett til å delta. Studenter og ansatte med permisjon kan ikke delta.

§2-1

Løpere som benyttes under stafetten må, foruten å tilfredsstille tilknytningskravene i § 1, stå på rankinglisten og ha løpt testløp etter 1. januar det aktuelle året. De respektive stafettkomiteene oversender rankinglister etter at det siste testløpet er avviklet. I tilfeller der løpere av ulike grunner ikke kan gjennomføre testløp kan hver stafettkomité ranke vedkommende med en estimert tid, herunder også studenter på utveksling. Unntak må uansett oppfylle krav i §1.

§2-2

Hvis løperen oppsatt på den aktuelle etappen ikke møter innen ti minutter etter foregående løpers ankomst til vekslingsområdet, løper en reserve, jf. § 6.

§3

Ingen kjønnsandel skal overstige 2/3. Det skal være egne jente- og gutteetapper.

§4

Lagoppstilling med reserver utveksles (senest 1 dag) før stafettstart. Dersom uforutsette problemer skulle oppstå, må dette meddeles den andre komiteen snarest mulig.

§5

Det kan løpes valgfritt løype innenfor høyre halvdel av veibanen. Der hvor det er fortau eller gangvei på høyre side, følges dette. Der hvor midtskille mangler, regnes skillet der asfaltkanten overlappes. Ved overtredelser kan det ilegges ett minutt tidsstraff.

§6

Ingen løpere kan løpe to eller flere etapper, med unntak av de to styrene, som også skal løpe den siste etappen i tillegg (valgfritt) til de ordinære. Den siste etappen skal imidlertid kun være en kort sjarmøretappe, hvor tiden ikke er gjeldende. Dersom en løper (utenom styrene og åtte forhåndsvalgte reserver) løper for andre gang ilegges en tidsstraff på fire minutter. Reservelisten skal utveksles og godkjennes mellom NHH og BI jf. § 4.

§7

Dersom tidsdifferansen er mer enn fire minutter, skal stafetten stanses og tidsdifferansen akkumuleres. Ved behov kan også hovedansvarlig fra stafettkomiteen NHH og BI i samråd stanse stafetten.

§8

Dersom en løper ikke er i stand til å fullføre sin etappe ved egen hjelp, skal det
A) ilegges en tidsstraff på tre minutter.
B) Hente pinnen hvis løper er synlig, kan kun gjøres en gang per lag i løpet av stafetten.

§9

Dersom et lag ikke kan stille med løper på en etappe, gis laget fire minutter i tillegg til den tiden på det andre laget brukte, jf. §2-2.

§10

Blir det likevel kjent at en løper, etter å ha gjennomført sin etappe, ikke tilfredsstiller tilknytningskravene i § 1, skal ugyldig løpers lag ilegges en tidsstraff på 20 minutter.

§11

Røde Kors varsles om at stafetten pågår, og oppdaterte telefonnummer til det lokale Røde Kors skal være lett tilgjengelige hos alle funksjonærer. Førstehjelpsutstyr skal være lett tilgjengelig i følgebiler og aktivbuss.

§12

Av trafikkhensyn er det kun tillatt med én sykkelpeser og tre løpepesere per lag. Alle pesere MÅ bære refleksvest. Biler skal kjøre med minst 10 meters avstand fra løper. Det gjøres oppmerksom på at det kun er sykkelpeser som har lov til å følge løper gjennom hele etappen, løpepesere kan kun pese på deler av strekningen. For å unngå irritasjon fra andre trafikanter og opprettholde trafikkflyten, det er viktig at sjåfører av pesebilene gjøres oppmerksom på at trafikken må slippes frem. Ved større problemer skal stafetten stoppes jf. §7.

§13

Feilløping: Tillegg/fratrekk i tid avgjøres skjønnsmessig av lederne i de to komiteene i første ledige øyeblikk ved hvert enkelt tilfelle. Ved feilløping tidlig i etappen, kan etappen startes på nytt for den aktuelle løperen dersom det er enighet mellom de to komiteene.

§14

Hindring av løpere bevisst eller ubevisst samt usportslig opptreden av funksjonærer, løpere, supportere og deltakere i stafetten kan medføre minimum ett minutt tidsstraff.

§15

Bruk av prestasjonsfremmende eller smertestillende midler jf. Antidoping Norge sitt regelverk er forbudt. Løperkontraktene på hver enkelt skole skal inneholde en antidoping-klausul som skal underskrives av løperne. Dersom en løper tester positivt på en prøve, vil laget ilegges en tidsstraff på 60 minutter.

§16

Statuttene kan avvikes ved enighet blant Stafettkomiteene på NHH og BI, så fremt dette gagner gjennomførelsen av Bergensbaneløpet i inneværende år.