Bergensbaneløpet 2021 – ImpossiBBL

Norsk 🇳🇴

Det er en glede å kunne be dere alle om å sette av 8.-10. april for BBL 2021. Til tross for dagens situasjon planlegger vi for å kunne gjennomføre Bergensbaneløpet i 2021. Derfor presenter vi Bergensbaneløpet 2021 – ImpossiBBL

På bakgrunn av dagens smittesituasjon og usikkerheten rundt hvordan situasjonen er i april har stafettkomiteene ved BI og NHH besluttet at årets BBL blir en ny type stafett. For å være sikre på at vi får gjennomført en stafett vil årets BBL foregå på en friidrettsbane i Bergen og en i Oslo.

Det vil bli like mange etapper som tidligere år, 105.
Disse vil bli fordelt slik:

 • 99 etapper på friidrettsbane i hver by
 • 3 spesialetapper i Bergen (info kommer)
 • 3 spesialetapper i Oslo (info kommer)

Spesialetappene vil være mest mulig likt et vanlig BBL, der man blir løpende BI mot NHH fysisk. På friidrettsbane løper man mot hverandre i hver sin by. Etappene på bane vil bli rundet av til nærmeste hele 400m runde. Stafetten være ca. like lang i distanse som Bergen til Oslo og den vil fortsatt gå gjennom torsdag-lørdag.

 • Torsdag: Digital åpningsseremoni – spesialetappe Bergen – baneetapper Bergen og Oslo – spesialetappe Oslo.
 • Fredag: Spesialetappe Oslo – baneetapper Bergen og Oslo – spesialetappe Bergen.
 • Lørdag: Spesialetappe Bergen – baneetapper Bergen og Oslo – spesialetappe Oslo – avslutningsseremoni

Smittevern vil bli opprettholdt gjennom hele stafetten, alle som ikke løper vil til enhver tid ha på seg munnbind, avstand vil bli holdt hele tiden. Antallet som vil være samlet inne på banen vil alltid holdes nede til et minimum. Alle løpere møter opp, løper og ser på livestream.

Vi kan love dere at dette blir vårens sprøeste eventyr verdig. Alle etapper vil bli streamet over nettsiden til stafetten: www.bergensbanelopet.no og på her inne på arrangementet. Her kan man kunne følge etappene i Bergen og Oslo samtidig. Det vil bli et livestudio med digital åpningsseremoni, avslutningsseremoni og intervjuer når det ikke løpes etapper. Er dere klare for vårens sprøeste eventyr 2021 – ImpossiBBL?

 

English 🇬🇧

Are you ready for this spring’s craziest adventure? It is a pleasure to be able to ask you all to set aside 8.-10. April for BBL 2021.

Despite the current situation, we plan to be able to complete Bergensbaneløpet in 2021. Therefore, we present the Bergensbaneløpet 2021 – ImpossiBBL.

Based on the current infection situation and the uncertainty about how the situation is in April, staff members at BI and NHH have decided that this year’s BBL will be a new type of relay. To be sure that we get a relay, this year’s BBL will take place on a track in Bergen and one in Oslo. There will be as many legs as in previous years, 105 legs.

These will be distributed as follows:

 • 99 legs on the track in each city
 • 3 special legs in Bergen (info to come)
 • 3 special legs in Oslo (info to come)

The special leg will be as similar as possible to a regular BBL, where you will be running BI against NHH physically. On the track, you run towards each other in different cities. The leg on the track will be rounded off to the nearest 400m round. The relay should be approx. as long in distance as Bergen to Oslo and it will still go through Thursday-Saturday.

 • Thursday: Digital opening ceremony – special leg Bergen – track leg Bergen and Oslo – special leg Oslo.
 • Friday: Special leg Oslo – track legs Bergen and Oslo – special leg Bergen.
 • Saturday: Special leg Bergen – track legs Bergen and Oslo – special leg Oslo – closing ceremony

Infection control will be maintained throughout the relay, everyone who does not run will wear a face mask at all times, distance will be kept at all times. The number that will be collected inside the course will always be kept to a minimum. All runners show up, run and watch the rest on our livestream.

We can promise you that this will be worthy of edition of the BBL. All legs will be streamed over the relay website: www.bergensbanelopet.no and here at the event. Here you can follow the legs in Bergen and Oslo at the same time. There will be a live studio with digital opening ceremony, closing ceremony and interviews when there are no legs. Are you ready for this spring’s craziest adventure 2021 – ImpossiBBL?